Ucancookthai.com Easy Thai Recipes by Ucancookthai.Com - เครื่องปรุง-วัตถุดิบ - ผัก-สมุนไพร - ขึ้นฉ่าย
Print Version

ขึ้นฉ่าย

ผัก-สมุนไพร - ขึ้นฉ่ายเป็นผักที่มีกลิ่นหอม มีใบมาก เหมาะที่จะใช้ดับกลิ่นคาว

ขึ้นฉ่ายเป็นผักที่มีกลิ่นหอม มีใบมาก เหมาะที่จะใช้ดับกลิ่นคาว
Last Modified On: Sunday, 12/November/2006 04:24:58am

Back to ผัก-สมุนไพร

ผัก-สมุนไพร

Shortcuts To:

ขึ้นฉ่ายเป็นผักที่มีกลิ่นหอม มีใบมาก เหมาะที่จะใช้ดับกลิ่นคาว โดยท่านจะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของชำจากเอเซียทั่วไป และจะนำมาใช้ในการปรุงอาหารสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

 ขึ้นฉ่าย

แหล่งที่ซื้อ